Elektroniczna dokumentacja medyczna – ważne zmiany od 2019 roku

1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi ustawa dotycząca elektronicznej dokumentacji medycznej. Jakie zmiany czekają wszystkie placówki medyczne?

Nowe rozporządzenie przewiduje, że elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2));

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z nowym projektem, podmioty, które prowadzą rejestry medyczne, będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tychże rejestrów na żądanie ministra zdrowia. Projekt przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które je prowadzą.

Nowelizacja wchodząca w życie po nowym roku, doprecyzowuje także definicję elektronicznej dokumentacji medycznej. Według nowych zapisów elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej. Ustawa ustala również terminy obowiązku wprowadzenia: elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 r.), dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zmiany, które wejdą w życie, dotyczą placówek świadczących usługi medyczne. W przypadku gabinetów prowadzących działalność fizjoterapeutyczną, elektroniczna dokumentacja medyczna przybiera trochę inną formę, więc nie wszystkie zmiany dotyczą gabinetów rehabilitacyjnych.