Projekt budowlany a projekt wykonawczy. Podstawowe różnice

Niektóre osoby planujące inwestycję budowlaną mylą pojęcie projektu budowlanego z projektem wykonawczym, używając zamiennie obu nazw do określenia jednego dokumentu. Projekty te dzielą jednak istotne różnice, które wyjaśnimy w tym artykule. Czym jest projekt budowlany, a czym projekt wykonawczy?

Projekt budowlany a wykonawczy to dwa odrębne dokumenty, choć każdy z nich zawiera określony rodzaj informacji umożliwiających stworzenie obiektu budowlanego. Różnice między nimi dotyczą głównie zawartości obu dokumentów, jak również związanych z nimi norm prawnych.

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany to rodzaj dokumentu, który w całości określają zapisy Ustawy o prawie budowlanym, czyli najważniejszego dokumentu regulującego zagadnienia związane z budownictwem w naszym kraju. Projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, a także do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego (nie jest natomiast wymagany do zgłoszenia budowy budynków gospodarczych, których powierzchnia nie przekracza 35 m2).

Dokument ten musi przede wszystkim spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy. Musi zawierać informacje o przedmiocie i miejscu budowy, inwestorze i projektantach. Musi też być wykonany i sprawdzony przez osobę lub osoby uprawnione do projektowania, z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi (należy podać numer i specjalność tych uprawnień). W przypadku adaptacji gotowego projektu budowlanego dokument musi być podpisany przez uprawnionego projektanta dokonującego adaptacji.

W skład projektu budowlanego wchodzą:

  • Projekt architektoniczno-budowlany, który skupia się przede wszystkim na dokumentacji technicznej związanej z konkretnym budynkiem. Musi zawierać rysunki techniczne (rzuty poziomów, przekroje, widoki elewacji), powierzchnie i wysokości budynku oraz jego poszczególnych pomieszczeń, informacje o konstrukcji, materiałach budowlanych i wykończeniowych przewidzianych do budowy obiektu oraz układ i rozmieszczenie instalacji. Projekt musi też zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu i inne dane określone w Prawie budowlanym.
  • Projekt zagospodarowania terenu wykonany na kopii aktualnej mapy geodezyjnej (zasadniczej lub jednostkowej), który ukazuje otoczenie domu i działkę wraz z jej planem zagospodarowania i uzbrojenia (doprowadzenia mediów). Znajdują się w nim takie informacje jak: rozmiary oraz usytuowanie konkretnego budynku, całkowita powierzchnia działki, obecność elementów rozgraniczających i innych obiektów istniejących lub planowanych na działce.

Czym jest projekt wykonawczy?

Główną rolą projektu wykonawczego jest uzupełnienie oraz uszczegółowienie projektu budowlanego w takim zakresie i stopniu dokładności, jaki jest niezbędny do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a także do przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien zawierać różnego rodzaju rysunki oraz skalę robót w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi. Warto wiedzieć, że wszelkiego rodzaju wyjaśnienia opisowe mają polegać na odniesieniu się do takich kwestii jak obiekt oraz jego części, rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe.